Οροι διαγωνισμων

Οι όροι που παρατίθενται πιο κάτω αποτελούν τεκμήριο ότι ο χρήστης της ιστοσελίδας τους έχει διαβάσει και τους αποδέχεται. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οπόταν και καλείται να ελέγχει για τυχόν αλλαγές που πιθανόν να υπάρξουν στους όρους. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάξουν τους όρους των διαγωνισμών οποιαδήποτε χρονική περίοδο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Οι διαχειριστές φροντίζουν ούτως ώστε η σελίδα να είναι όσον το δυνατόν πιο ακριβής και ορθή. Παρόλα αυτά όμως η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για καμιά ζημιά που πιθανόν να υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα μας να είναι διαθέσιμη στο κοινό, δε φέρουμε όμως καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της ιστοσελίδας από οποιαδήποτε σφάλματα από τα οποία δεν ευθύνονται οι διαχειριστές, όπως ιούς και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Συμμετοχές:
Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να καταβάλουν οποιοδήποτε κόστος για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Ο κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο μία φορά. Οι συμμετέχοντες θα υποχρεούνται να παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και αληθή. Την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων τους φέρουν οι συμμετέχοντες. Τα στοιχεία αυτά δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους σε καμία περίπτωση. Θα μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές μόνο για αποστολή ενημερωτικών εντύπων σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και για να επικοινωνήσουν μαζί με τους νικητές για τον τρόπο παράδοσης των δώρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί εκπρόθεσμα θα θεωρείται άκυρη. Συμμετοχή με δικαίωμα στα βραβεία των διαγωνισμών μας έχουν μόνο κάτοικοι Κύπρου. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση για αποστολή βραβείων εκτός Κύπρου. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν αναρτήσεις στην ιστοσελίδα οι οποίες είναι υβριστικού χαρακτήρα ή θεωρούνται μη νόμιμες.

Χρόνος Διαγωνισμών:
Ο κάθε διαγωνισμός που θα δημοσιοποιείται στη σελίδα ενδέχεται να έχει τον δικό του χρόνο ολοκλήρωσης.

Νικητές:
Ο νικητής κάθε διαγωνισμού θα είναι ένας. Όσοι βρουν το ακριβές αποτέλεσμα θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση η οποία θα αναδεικνύει τον κάθε νικητή. Αν δε βρει κανείς το ακριβές αποτέλεσμα νικητής θα θεωρείται αυτός που πλησίασε περισσότερο. Αν πάλι αυτοί είναι περισσότεροι από έναν θα γίνεται και πάλι κλήρωση ανάμεσα σε αυτούς. Το έπαθλο του ο κάθε νικητής θα το παραλαμβάνει επικοινωνώντας με τους διαχειριστές της σελίδας μας. Οι διαχειριστές και διοργανωτές των διαγωνισμών θα μπορούν, ανάλογα με τον διαγωνισμό, να αναδείξουν και δεύτερο ή και τρίτο νικητή. Αυτό θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Οι νικητές θα επιβαρύνονται τα έξοδα αποστολής. Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έδωσαν κατά τη συμμετοχή τους. Αν οι νικητές δεν διεκδικήσουν το έπαθλό τους εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα της ανακοίνωσης του νικητή ή αποποιηθούν το έπαθλό για οποιοδήποτε λόγο, οι διοργανωτές θα μπορούν να διαθέσουν το έπαθλο ελεύθερα κατά την κρίση τους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση για αποστολή επάθλων εκτός Κύπρου. Τα ονόματα των νικητών από τους διαγωνισμούς θα δημοσιοποιούνται στη σελίδα μας με τη λήξη των διαγωνισμών.

Κλήρωση:

Οι νικητές των διαγωνισμών θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση, η οποία θα γίνεται το αργότερο μετά από 48 ώρες από τη λήξη του κάθε διαγωνισμού.

Έπαθλα:
Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των επάθλων που κερδίζουν οι διαγωνιζόμενοι. Τα έπαθλα αποτελούν προσφορά των εταιριών ή επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τον διαγωνισμό και σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για ελαττωματικά έπαθλα.

Αποτελέσματα διαγωνισμών:
Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών θα ανακοινώνονται με τη λήξη του κάθε διαγωνισμού που θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας, μαζί με τον νικητή.

Άλλοι Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που βρίσκονται στη σελίδα με όνομα "Άλλοι διαγωνισμοί" δεν οργανώνονται από εμάς αλλά από επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξολοκλήρου υπεύθυνες για τους διαγωνισμούς. Εμείς στη σελίδα μας απλά τους διαφημίζουμε.

Loading...